Verzuim

Arbeidsverzuim Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn indicatoren van tijdelijke en meer langdurige functionele beperkingen in de arbeidssituatie. In die zin worden ze beschouwd als indicatoren voor de gezondheidstoestand van een populatie. De mate waarin ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vóórkomen in een populatie wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals maatregelen van de overheid en de macro-economische situatie.
hrm

 

Wat kunnen we voor uw verzuimbeleid betekenen?

 • Tweede spoor
  Tweede spoor
  Soms wordt duidelijk dat een langdurig zieke werknemer niet meer terug kan keren in het eigen werk of in een andere functie bij de eigen werkgever. Dan moet er gezocht worden naar ander werk bij een andere werkgever. In het tweede spoor traject gaat de werknemer, samen met zijn coach, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ...
 • IVA-Analyse
  IVA-Analyse
      IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Na 2 jaar ziekte of soms na een paar jaar WGA heeft een medewerker mogelijk recht op een IVA. Bij een IVA ontvangt de werknemer 75% uitkering ...
 • Duurzame Inzetbaarheid Scan
  Duurzame Inzetbaarheid Scan
  Gedwongen of ongedwongen veranderingen in het werk: een medewerker weet niet altijd waar zijn mogelijkheden liggen. Dan is het handig om je horizon alvast te verbreden en door een onderzoek duidelijk te krijgen wat je wilt en wat er mogelijk is. Onze coach geeft op basis van onderzoek en gesprekken een handzaam advies over de ...
 • Begeleiding aanvraag WIA
  Begeleiding aanvraag WIA
  Twee jaar lang werken bedrijf en medewerker intensief aan herstel en re-integratie: er wordt veel tijd, geld en inzet gepleegd en als het dan zo ver is dan laten we de keuring volledig over aan de medewerker en het UWV. De medewerker gaat gespannen en onvoorbereid naar de arts van het UWV. Die is niet ...
 • Trainingen
  Trainingen
  LeerWerk is gestart als opleidingsinstituut. Al 20 jaar levert LeerWerk kennis en expertise bij Leren en Werken. Soms is het interessant kennis in te kopen, maar een andere keer is het interessanter de kennis over te laten dragen op het eigen personeel. LeerWerk draagt kennis en vaardigheden over op het gebied van: Arbodienstverlening Subsidiemogelijkheden Poortwachter ...
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
  Arbeidsdeskundig onderzoek
  Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. LeerWerk Arbeidsadviezen zet hierbij een stapje extra: wij maken een afspraak bij de medewerker thuis, het liefst in het bijzijn van een partner. Wij zijn ...
 • Vaststellen arbeids- ongeschiktheid: Libra
  Vaststellen arbeids- ongeschiktheid: Libra
  Libra is een methode om het percentage van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Niet alleen het UWV kan een arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Met Libra kan LeerWerk Arbeidsadviezen, op dezelfde manier als het UWV dat doet met het CBBS, vaststellen voor welk percentage men arbeidsongeschikt is. LIBRA gebruikt hiervoor exact dezelfde methodiek als het UWV: Door te bepalen ...
 • Coaching
  Coaching
  Wat je aandacht geeft groeit! De Reïntegratie Coach begeleidt langdurig werklozen bij hun herintreding op de arbeidsmarkt. Voor mensen die vanwege diverse omstandigheden – bijvoorbeeld ziekte of handicap – lange tijd thuis hebben gezeten is het vaak moeilijk om aan het werk te gaan. De Reïntegratie Coach geeft in overleg met de cliënt vorm aan ...