UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Ook voert het UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt UWV private re-integratiebedrijven in.

Het is niet altijd even makkelijk zaken doen met het UWV. De regels zijn vaak ondoorgrondelijk.
LeerWerk heeft jarenlange ervaring met het UWV en kent de weg.
Een aantal platformleden heeft er ook gewerkt.
 
Wat kan Leerwerk voor u bij het UWV betekenen?
 

UWV

 • Vaststellen arbeids- ongeschiktheid: Libra
  Vaststellen arbeids- ongeschiktheid: Libra
  Libra is een methode om het percentage van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Niet alleen het UWV kan een arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Met Libra kan LeerWerk Arbeidsadviezen, op dezelfde manier als het UWV dat doet met het CBBS, vaststellen voor welk percentage men arbeidsongeschikt is. LIBRA gebruikt hiervoor exact dezelfde methodiek als het UWV: Door te bepalen ...
 • IVA-Analyse
  IVA-Analyse
      IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Na 2 jaar ziekte of soms na een paar jaar WGA heeft een medewerker mogelijk recht op een IVA. Bij een IVA ontvangt de werknemer 75% uitkering ...
 • Tweede spoor
  Tweede spoor
  Soms wordt duidelijk dat een langdurig zieke werknemer niet meer terug kan keren in het eigen werk of in een andere functie bij de eigen werkgever. Dan moet er gezocht worden naar ander werk bij een andere werkgever. In het tweede spoor traject gaat de werknemer, samen met zijn coach, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ...
 • Bezwaarzaken bij het UWV
  Bezwaarzaken bij het UWV
  Loonsancties, onterechte weigering of toekenning van een WIA, maar ook de vaststelling van een verkeerde uitkering: de beslissingen van het UWV hebben vaak grote, financiële gevolgen. Het is niet noodzakelijk om die gevolgen zomaar te accepteren. Met onze juristen in samenwerking met een bezwaarverzekeringsarts kunnen wij beslissingen van het UWV ongedaan maken. Onze werkervaring bij ...
 • Begeleiding aanvraag WIA
  Begeleiding aanvraag WIA
  Twee jaar lang werken bedrijf en medewerker intensief aan herstel en re-integratie: er wordt veel tijd, geld en inzet gepleegd en als het dan zo ver is dan laten we de keuring volledig over aan de medewerker en het UWV. De medewerker gaat gespannen en onvoorbereid naar de arts van het UWV. Die is niet ...
 • Premie-Check
  Premie-Check
  Als werkgever betaalt u premies voor uw personeel aan de Belastingdienst. Zij bepalen hoeveel u moet betalen. Als u minder wilt betalen kunnen wij u helpen.   De Belastingdienst maakt onder andere gebruik van geautomatiseerde systemen van het UWV. Uit onderzoek en onze ervaring blijken die gegevens in veel gevallen niet te kloppen. Het terugvorderen ...